hosting serwery serwery warszawa
hosting warszawa usługi hostingowe

Regulamin

regulamin z 18 grudnia 2002 r.

REGULAMIN z 18 grudnia 2006 r.Nowy Regulamin określający warunki rejestracji i utrzymywania nazw domeny .pl obowiązuje od 18 marca 2007 r. Informujemy, że Abonentów, którzy zawarli z NASK umowę przed 18 marca 2007, Regulamin zacznie obowiązywać z dniem rozpoczęcia nowego rocznego okresu rozliczeniowego, o ile przed tą datą nie nastąpi skuteczne wypowiedzenie umowy.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie .pl.

DEFINICJE


2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
 a. NASK - Naukową i Akademicką Sieć Komputerową jednostkę badawczo-rozwojową z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938.
 b. Regulamin - niniejszy regulamin.
 c. Nazwa Domeny - ciąg znaków w Domenie .pl. Znaki, które mogą składać się na nazwę domeny, ich liczba oraz warunki zamieszczania zostały określone w witrynie internetowej NASK.
 d. Domena .pl - jedną z domen ogólnoświatowego systemu domen, wpisaną do bazy danych Internet Assigned Numbers Authority, odpowiadającą dwuliterowemu oznaczeniu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze standardami stosowanymi przez Internet Assigned Numbers Authority.
 e. Partner - podmiot związany z NASK porozumieniem o współpracy w zakresie Obsługi Administracyjnej i Technicznej, który został umieszczony na aktualnej liście Partnerów znajdującej się w witrynie internetowej NASK.
 f. Oferent - podmiot, który w celu zawarcia Umowy złożył Ofertę bezpośrednio w NASK albo za pośrednictwem Partnera.
 g. Abonent - Oferenta, który zawarł z NASK Umowę.
 h. Oferta - ofertę zawarcia Umowy określającą Nazwę Domeny, Abonenta, serwery przeznaczone do Utrzymywania Nazwy Domeny oraz inne dane potrzebne do zawarcia i wykonywania Umowy, określone w witrynie internetowej NASK.
 i. Utrzymywanie Nazwy Domeny - umożliwienie użytkownikom Internetu korzystania z określonych przez Abonenta danych niezbędnych do komunikacji w Internecie i zamieszczonych w pamięci urządzenia przeznaczonego do tego celu przez NASK. Korzystanie następuje w odpowiedzi na zapytania otrzymane przez to urządzenie, które pochodzą od użytkowników Internetu.
 j. Obsługa Administracyjna i Techniczna - zespół czynności wykonywanych przez NASK, niezbędnych do Utrzymywania Nazwy Domeny, które obejmują w szczególności zarządzanie danymi przekazanymi przez Abonenta oraz udostępnienie systemów przetwarzania tych danych.
 k. Umowa - umowę pomiędzy NASK a Abonentem, która obejmuje Utrzymywanie Nazwy Domeny oraz Obsługę Administracyjną i Techniczną. Umowa zawarta za pośrednictwem Partnera obejmuje tylko Utrzymywanie Nazwy Domeny, natomiast świadczenia NASK dotyczące Obsługi Administracyjnej i Technicznej reguluje odrębne porozumienie, zawarte pomiędzy NASK a Partnerem.
 l. Cennik - zestawienie opłat za świadczenia NASK oraz określenie sposobu ich naliczania, opublikowane w witrynie internetowej NASK.
 m. Zmiana Abonenta - przeniesienie całości przysługujących Abonentowi praw i obciążajacych Abonenta obowiązków na podstawie Umowy, na osobę trzecią.
 n. Spór - podjęcie przez osobę trzecią przed Sądem Polubownym lub innym sądem, przewidzianych prawem działań zmierzających do ochrony jej praw, które mogły zostać naruszone przez Abonenta w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy.
 o. Zmiana Delegacji - zmianę danych o serwerach przeznaczonych do Utrzymywania Nazwy Domeny.
 p. Sąd Polubowny - jeden ze stałych sądów polubownych działających przy instytucjach, które łączą z NASK porozumienia o współpracy w zakresie rozstrzygania Sporów, wskazane w witrynie internetowej NASK.

ZAWARCIE UMOWY


3. Umowa pomiędzy NASK a Abonentem zostaje zawarta w chwili przyjęcia przez NASK Oferty, nie później jednak niż w chwili rozpoczęcia Utrzymywania Nazwy Domeny. Ofertę składaną bezpośrednio w NASK, Abonent przekazuje przez witrynę internetową NASK i dodatkowo w formie pisemnej. Oferta składana za pośrednictwem Partnera, niezależnie od formy, w jakiej została złożona Partnerowi, zostaje przesłana przez Partnera do NASK w formie ustalonej pomiędzy NASK a Partnerem w odrębnym porozumieniu.

4. Przez złożenie Oferty Oferent zapewnia, że dane w niej zawarte są prawidłowe, a złożenie Oferty i wykonywanie Umowy nie powoduje naruszenia praw osób trzecich lub przepisów prawa. NASK może zażądać dodatkowych dokumentów, dotyczących danych wskazanych w treści Oferty.

5. NASK nie dokonuje badania czy zawierając lub wykonując Umowę Abonent narusza prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy prawa. Zawarcie Umowy nie oznacza przyznania Abonentowi jakichkolwiek praw związanych z Nazwą Domeny, poza wynikającymi wyraźnie z Umowy, ani uznania, że Oferta lub wykonywanie przez Abonenta Umowy nie narusza praw osób trzecich.

6. NASK może odmówić przyjęcia Oferty w szczególności, gdy:
 a. Oferent nie spełnił warunków technicznych określonych w witrynie internetowej NASK,
 b. NASK jest związana umową o Utrzymywanie tej samej Nazwy Domeny, która została wskazana w Ofercie, albo trwa proces zawierania takiej umowy, chyba że Oferta stanowiła opcję w rozumieniu odrębnego regulaminu, opublikowanego w witrynie internetowej NASK,
 c. Oferta dotyczy Nazwy Domeny odpowiadającej nazwie województwa, powiatu, gminy lub miejscowości w Domenie .pl, chyba że Oferentem jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ administracji ; Oferta dotycząca Nazwy Domeny odpowiadającej nazwie województwa, powiatu, gminy lub miejscowości w Domenie .pl może być złożona tylko bezpośrednio w NASK,
 d. w przypadku Oferty składanej bezpośrednio w NASK, treść Oferty pisemnej różni się w stosunku do jej wersji złożonej przez witrynę internetową NASK,
 e. w przypadku Oferty składanej bezpośrednio w NASK, nie doręczono wersji pisemnej Oferty, w terminie siedmiu dni od złożenia Oferty przez witrynę internetową NASK,
 f. w przypadku Oferty składanej bezpośrednio w NASK, Oferent trzykrotnie złożył przez witrynę internetową NASK Ofertę dotyczącą tej samej Nazwy Domeny, bez doręczenia jej wersji pisemnej,
 g. nie usunięto błędów Oferty w terminie wyznaczonym przez NASK,
 h. nie doręczono dodatkowych dokumentów, dotyczących danych wskazanych w treści Oferty, w terminie wyznaczonym przez NASK.

WYKONYWANIE UMOWY


7. NASK wykonuje Utrzymywanie Nazwy Domeny oraz świadczy na rzecz Abonenta Obsługę Administracyjną i Techniczną. W przypadku złożenia Oferty za pośrednictwem Partnera lub przekazania przez Abonenta uprawnienia do żądania świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej Partnerowi, jest ona świadczona przez NASK na rzecz Partnera.

8. NASK zamieszcza dane Abonenta w bazie danych abonentów Nazw Domeny publicznie dostępnej poprzez witrynę internetową NASK. W przypadku osób fizycznych wymagana jest ich zgoda na zamieszczenie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Abonent uiszcza opłaty za świadczoną przez NASK Obsługę Administracyjną i Techniczną, w wysokości określonej w Cenniku, chyba, że Obsługa Administracyjna i Techniczna jest świadczona na rzecz Partnera. W tym przypadku obowiązek wnoszenia opłat obciąża Partnera, a Abonent jest z niego zwolniony. Wniesienie danej opłaty odnosi skutek z chwilą uznania rachunku bankowego NASK pełną kwotą opłaty.

10. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana w wyniku nieuiszczenia przez Abonenta opłaty, ponowne zawarcie Umowy dotyczącej tej samej Nazwy Domeny będzie możliwe po uiszczeniu zaległej opłaty wraz z odsetkami oraz złożeniu nowej Oferty, z zastrzeżeniem punktu 6 Regulaminu.

11. Abonent zawiadamia NASK o każdej zmianie danych dotyczących Nazwy Domeny lub Abonenta. W przypadku niezawiadomienia, NASK wykonuje Umowę posługując się danymi dotychczasowymi.

WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM


12. Abonent może wyrazić zgodę na wykonywanie Obsługi Administracyjnej i Technicznej na rzecz Partnera oraz dokonywanie przez Partnera czynności dotyczących Umowy, przy czym działania lub zaniechania Partnera odnoszą skutek bezpośrednio w stosunku do Abonenta. Abonent wyrażając zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ogranicza przedmiot Umowy oraz ponosi odpowiedzialność wobec NASK za działania lub zaniechania Partnera związane z Nazwą Domeny, której dotyczy Umowa.

13. Abonent zamiast dotychczasowego Partnera może wskazać innego, który uzyskał zgodę, o której mowa w punkcie 12 albo rozszerzyć przedmiot Umowy o świadczenie Obsługi Administracyjnej i Technicznej bezpośrednio na rzecz Abonenta.

14. Jeżeli NASK rozwiąże porozumienie o współpracy w zakresie Obsługi Administracyjnej i Technicznej z Partnerem, któremu Abonent udzielił zgody, o której mowa w punkcie 12, Abonent składa, w formie i terminie określonych przez NASK, oświadczenie, co do dalszego obowiązywania Umowy. Niezłożenie oświadczenia w formie lub terminie określonych przez NASK, powoduje rozwiązanie Umowy z upływem tego terminu.

15. ANASK nie jest reprezentowana przez Partnera, ani nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnera.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ


16. NASK odpowiada wobec Abonenta za szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez NASK, przy czym wysokość odszkodowania ogranicza się do trzykrotnej wartości opłaty rocznej za świadczoną przez NASK Obsługę Administracyjną i Techniczną, określonej w Cenniku. Ograniczenie odpowiedzialności nie znajduje zastosowania w wypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej, a także w innych przypadkach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

ZMIANY


17. Zmiana Abonenta może nastąpić zgodnie z poniższymi zasadami, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w punkcie 19 Regulaminu.

18. Zmiana Abonenta zostaje dokonana po doręczeniu NASK oświadczeń Abonenta oraz osoby trzeciej przejmującej prawa i obowiązki, złożonych na formularzu Zmiany Abonenta, dostępnym w witrynie internetowej NASK. W przypadku, gdy Abonent działa przez Partnera, zmiana Abonenta zostaje dokonana za pośrednictwem Partnera.

19. W przypadku zawiadomienia NASK o Sporze, Zmiana Abonenta Nazwy Domeny, której Spór dotyczy, zostanie wstrzymana do czasu jego zakończenia, nie dłużej jednak niż przez rok od daty zawiadomienia NASK o Sporze. Okres ten może zostać przedłużony przez NASK pod warunkiem wykazania przez osobę trzecią, której prawa zostały naruszone, że Spór nie został jeszcze zakończony. Wstrzymanie Zmiany Abonenta nie wpływa na postanowienia Regulaminu dotyczące okresu obowiązywania Umowy.

20. Zmiana Delegacji zostaje dokonana po doręczeniu NASK oświadczenia złożonego przez Abonenta na formularzu Zmiany Delegacji, dostępnym w witrynie internetowej NASK. W przypadku, gdy Abonent działa przez Partnera, Zmiana Delegacji zostaje dokonana za pośrednictwem Partnera.

21. Punkty 3 do 6 stosuje się odpowiednio, z wyłaczeniem punktów 6d do 6f w stosunku do Zmiany Abonenta oraz 6 b,c,f w stosunku do Zmiany Delegacji.

SPORY


22. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej do Sądu Polubownego przeciwko Abonentowi z żądaniem opartym na stwierdzeniu, że Abonent w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy naruszył prawa tej osoby, Abonent doręczy Sądowi Polubownemu podpisany zapis na Sąd Polubowny w terminie wskazanym w wezwaniu do podpisania tego zapisu.

23. Niepodpisanie zapisu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, powoduje rozwiązanie Umowy po upływie terminu trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu, przy czym termin ten ulega skróceniu do daty zakończenia okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, jeżeli ta data wypada przed końcem trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu. W przypadku poinformowania NASK, w trakcie biegu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez Sąd Polubowny o doręczeniu temu Sądowi podpisanego zapisu, skutek w postaci rozwiązania Umowy nie następuje.

24. Prawomocne orzeczenie sądu polubownego lub sądu powszechnego, stwierdzające naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez NASK Umowy z tym Abonentem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

OBOWIĄZYWANIE


25. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana przez Abonenta bez zachowania terminów wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane na piśmie.

26. NASK może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia oraz formy pisemnej.

27. Niezależnie od przyczyn wskazanych w innych postanowieniach Regulaminu, NASK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:
 a. nieuiszczenia opłaty określonej w Cenniku w terminie wyznaczonym na jego podstawie; zaprzestanie przez NASK Utrzymywania Nazwy Domeny jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy, przy czym zaprzestanie Utrzymywania Nazwy Domeny może poprzedzić wstrzymanie jej Utrzymywania;
 b. naruszenia przez Abonenta postanowień Regulaminu.

28. Rozwiązanie Umowy podczas okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, nie jest podstawą do zwrotu w części lub w całości opłat określonych w Cenniku.

INNE POSTANOWIENIA


29. Skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania błędnych lub nieprawdziwych danych obciążają Oferenta i Abonenta.

30. W sprawach dotyczących Oferty lub Umowy NASK może kontaktować się korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych przez Oferenta lub Abonenta. Korespondencję wysłaną na taki adres uznaje się za doręczoną. Korespondencja Abonenta może być przesłana faksem również wtedy, gdy Regulamin wymaga formy pisemnej oświadczenia Abonenta, przy czym NASK może zażądać doręczenia dokumentu w oryginale.

31. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

32. Regulamin stanowi część Umowy, przy czym w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy zastosowanie mają postanowienia Umowy.

33. O zmianie Cennika lub Regulaminu Abonent będzie informowany zgodnie z przepisami prawa. NASK może poinformować Abonenta o zmianie Cennika lub Regulaminu w postaci elektronicznej. Zmiana Cennika w trakcie okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, nie wpływa na zmianę wysokości opłat należnych NASK podczas tego okresu. Zmieniony Cennik lub Regulamin wiąże Abonenta, jeżeli nie wypowie on umowy w terminie 2 tygodni od dnia poinformowania o zmianie. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi w takim przypadku 1 miesiąc. Zmiany Cennika lub Regulaminu mogą dotyczyć w szczególności sposobów i terminów wnoszenia opłat oraz rozszerzenia możliwości samodzielnego wykonywania przez Abonenta niektórych czynności związanych z Utrzymywaniem Nazwy Domeny.

34. Regulamin obowiązuje od 18 marca 2007 r., przy czym w stosunku do Abonenta, który w tej dacie był związany Umową, Regulamin wchodzi w życie z chwilą bezskutecznego upływu okresu wypowiedzenia Umowy, który kończy się najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego ustalonego na podstawie Cennika. Wypowiedzenie Umowy przez Abonenta powinno mieć formę pisemną.

35. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa. Spory w zakresie zobowiązań wynikających z Umowy pomiędzy Abonentem, który posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Polski, a NASK będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby NASK.Cennik

Nazwa usługi Opłata w zł * Uwagi
Roczna Obsługa
Administracyjna i Techniczna


rodzaj nazwy domeny:
  • - krajowa .pl
  • - funkcjonalna np. .com.pl
  • - regionalna np. .waw.pl
200,00
150,00
50,00
Opłata należna jest za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy i powinna zostać wniesiona do terminu płatności wskazanego w fakturze, nie później niż 30 dni od rozpoczęcia biegu okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy wynosi rok. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się od daty zawarcia Umowy. **
Przeniesienie Obsługi
Administracyjnej i Technicznej do NASK
80,00 Abonent uiszcza opłatę przed wykonaniem usługi i wystawieniem faktury.(*) do cen należy doliczyć podatek od towarów i usług,

(**) w szczególnych przypadkach, tj. nazw domeny zarejestrowanych przed 1998 rokiem, przyjmuje się, że pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczął swój bieg w dacie wprowadzenia opłat rocznych.

 

Warunki techniczne dotyczące Nazw Domeny

Warunki dotyczące rejestracji Nazwy Domeny:

1. Nazwa Domeny może składać się wyłącznie z następujących znaków: liter alfabetu łacińskiego, cyfr oraz znaku "-".

2. Znak "-" nie może występować na początku Nazwy Domeny, na końcu Nazwy Domeny oraz na 3 i 4 pozycji w Nazwie Domeny jednocześnie (wyjątek stanowią Nazwy Domeny z prefiksem "xn--").

3. Nazwa Domeny może zawierać do 63 znaków łącznie - dotyczy to każdej nazwy w każdej Domenie, niezależnie od poziomu/rozszerzenia np:.pl, .com.pl.

4. Wielkość liter w Nazwie Domeny nie ma znaczenia z punktu widzenia utrzymywania Nazwy Domeny.

5. W Ofercie Oferent jest zobowiązany podać: Nazwę Domeny, dane identyfikujące Oferenta wraz z osobą upoważnioną do reprezentacji oraz co najmniej dwa serwery przeznaczone do utrzymywania Nazwy Domeny.

Warunki, dotyczące Zmiany Delegacji Nazwy Domeny:

1. Dla Nazw Domeny, dla których Obsługę Administracyjną i Techniczną świadczy NASK na rzecz Abonenta, wnioski o Zmianę Delegacji muszą zawierać:
 a. dane Abonenta (dane adresowe, NIp, pESEL/REGON, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
 b. nazwy nowych serwerów nazw oraz opcjonalnie ich numery Ip (w przypadku rejestrowania nowych serwerów nazw)

2. Dla Nazw Domeny, dla których Obsługę Administracyjną i Techniczną świadczy NASK na rzecz partnera, Zmiana Delegacji może zostać dokonana jedynie poprzez właściwego partnera, zgodnie z określoną przez niego procedurą. Informację o podmiocie obsługującym daną Nazwę Domeny znaleźć można w bazie WHOIS.

3. NASK nie wykona zmiany, jeśli serwery nazw nie będą skonfigurowane i nie będą obsługiwać Nazwy Domeny, której dotyczy Zmiana Delegacji. przed przyjęciem wniosku lub wykonaniem zmiany nastąpi automatyczne sprawdzenie czy wskazane przez Abonenta serwery nazw posiadają rekord SOA dla podanej we wniosku Nazwy Domeny.

serwery warszawa